บริการนักศึกษา

Image 04
ระบบบริการการศึกษา
สำหรับนักศึกษาลงทะเบียนออนไลน์, ดูผลการเรียน, ตรวจสอบตารางสอน
Image 07
สาขาที่เปิดสอน
ตรวจสอบสาขา/โปรแกรมวิชาที่เปิดสอน
Image 05
ประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
สำหรับนักศึกษาประเมินการสอนของอาจารย์ในรายวิชานั้น ๆ
Image 07
ขั้นตอนการลงทะเบียน
วิธีการการลงทะเบียนออนไลน์ สำหรับนักศึกษา
Image 07
แบบฟอร์มคำร้อง
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำร้องต่าง ๆ
Image 06
ฐานข้อมูลแนะแนวการศึกษาออนไลน์
ตารางการออกแนะแนวในพื้นที่สถานศึกษาต่าง ๆ
ปรับปรุงระบบ Mail Server
ปรับปรุงระบบ Mail Server
รายชื่อผู้ขอสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2557 ภาคพิเศษ
รายชื่อผู้ขอสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2557 ภาคพิเศษ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ นักศึกษาภาคปกติ ประเภทโควตาและรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ นักศึกษาภาคปกติ ประเภทโควตาและรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558
กำหนดการเรียนการสอนนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557 (แก้ไขฉบับที่ 4)
กำหนดการเรียนการสอนนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557 (แก้ไขฉบับที่ 4)
กำหนดการเรียนการสอนภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/2557
กำหนดการเรียนการสอนภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/2557
บัญชีรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาและเสนอให้ปริญญา ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2556
บัญชีรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาและเสนอให้ปริญญา ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2556
หน้าปัจจุบัน 1 : 1234ถัดไป >>ท้ายสุด

ปฏิทินการเรียนการสอน

 กำหนดการเรียนการสอนนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557 (แก้ไขฉบับที่ 4)
 กำหนดการเกี่ยวกับการเรียนการสอนนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ (แก้ไขฉบับที่ ๒)
 กำหนดการเกี่ยวกับการเรียนการสอนนักศึกษาภาคพิเศษ ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ (แก้ไขฉบับที่ ๑)
 ปฏิทินการเรียนการสอนภาคพิเศษ ภาคการศึกษา 1 / 2557
 ปฏิทินการเรียนการสอนภาคพิเศษ ภาคการศึกษา 3 / 2556 (แก้ไขฉบับที่ 2)
 ประกาศ เรื่อง กำหนดการเกี่ยวกับการเรียนการสอนนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2557 แก้ไขฉบับที่ 1
 กำหนดการเกี่ยวกับการเรียนการสอนนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557