บริการนักศึกษา

Image 04
ระบบบริการการศึกษา
สำหรับนักศึกษาลงทะเบียนออนไลน์, ดูผลการเรียน, ตรวจสอบตารางสอน
Image 07
สาขาที่เปิดสอน
ตรวจสอบสาขา/โปรแกรมวิชาที่เปิดสอน
Image 05
ประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
สำหรับนักศึกษาประเมินการสอนของอาจารย์ในรายวิชานั้น ๆ
Image 07
ขั้นตอนการลงทะเบียน
วิธีการการลงทะเบียนออนไลน์ สำหรับนักศึกษา
Image 07
แบบฟอร์มคำร้อง
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำร้องต่าง ๆ
Image 06
ฐานข้อมูลแนะแนวการศึกษาออนไลน์
ตารางการออกแนะแนวในพื้นที่สถานศึกษาต่าง ๆ
บัญชีรายชื่อประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2556 - 2557
บัญชีรายชื่อประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2556 - 2557
บัญชีรายชื่อบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2556 - 2557
บัญชีรายชื่อบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2556 - 2557
บัญชีรายชื่อมหาบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2556 - 2557
บัญชีรายชื่อมหาบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2556 - 2557
ตารางการใช้ห้องเรียน 1/2558
ตารางการใช้ห้องเรียน 1/2558
ตารางเรียนภาคปกติ 1/2558
ตารางเรียนภาคปกติ 1/2558
สถิติจำนวนนักศึกษาเข้าใหม่ปี 2554-2557
สถิติจำนวนนักศึกษาเข้าใหม่
หน้าปัจจุบัน 1 : 123456ถัดไป >>ท้ายสุด

ปฏิทินการเรียนการสอน

 กำหนดการเรียนการสอน นักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/2558
 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง กำหนดการเกี่ยวกับการเรียนการสอน นักศึกษาภาคปกติ ภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2557 (แก้ไขฉบับที่ 1)
 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง กำหนดการเกี่ยวกับการเรียนการสอน นักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558
 กำหนดการเกี่ยวกับการเรียนการสอนนักศึกษาภาคพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558
 กำหนดการเรียนการสอนนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557 (แก้ไขฉบับที่ 4)
 กำหนดการเกี่ยวกับการเรียนการสอนนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557