บริการนักศึกษา

Image 04
ระบบบริการการศึกษา
สำหรับนักศึกษาลงทะเบียนออนไลน์, ดูผลการเรียน, ตรวจสอบตารางสอน
Image 07
สาขาที่เปิดสอน
ตรวจสอบสาขา/โปรแกรมวิชาที่เปิดสอน
Image 05
ประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
สำหรับนักศึกษาประเมินการสอนของอาจารย์ในรายวิชานั้น ๆ
Image 07
ขั้นตอนการลงทะเบียน
วิธีการการลงทะเบียนออนไลน์ สำหรับนักศึกษา
Image 07
แบบฟอร์มคำร้อง
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำร้องต่าง ๆ
Image 06
ฐานข้อมูลแนะแนวการศึกษาออนไลน์
ตารางการออกแนะแนวในพื้นที่สถานศึกษาต่าง ๆ
Image01
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2559
สมัครตั้งแต่วันที่ 25 ส.ค. - 7 ก.ย. 2558 เวลา 9.00 - 15.00 น. ณ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
Image01
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง การเทียบโอนรายวิชาหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 และหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง 2558
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ได้ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อให้การกำหนดการเทียบโอนรายวิชาหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 และหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 เป็นไปอย่างครบถ้วนเรียบร้อย มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จึงกำหนดการเทียบโอนรายวิชาหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และเริ่มใช้กับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป
สถิติจำนวนนักศึกษาเข้าใหม่ปี 2554-2557
สถิติจำนวนนักศึกษาเข้าใหม่
แบบฟอร์ม มคอ.7
แบบฟอร์ม มคอ.7 ในการอบรม การเขียน มคอ.7 วันที่ 2 กรกฎาคม 2558 (ได้จากวิทยากร)
ตารางเรียนสำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ (ปริญญาโท) 1/2558
ตารางเรียนสำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ (ปริญญาโท) 1/2558
ตารางเรียนนักศึกษาภาคพิเศษ 1/2558
ตารางเรียนนักศึกษาภาคพิเศษ 1/2558 (ระดับปริญญาตรี)
หน้าปัจจุบัน 1 : 12345ถัดไป >>ท้ายสุด