บริการนักศึกษา

Image 04
ระบบบริการการศึกษา
สำหรับนักศึกษาลงทะเบียนออนไลน์, ดูผลการเรียน, ตรวจสอบตารางสอน
Image 07
สาขาที่เปิดสอน
ตรวจสอบสาขา/โปรแกรมวิชาที่เปิดสอน
Image 05
ประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
สำหรับนักศึกษาประเมินการสอนของอาจารย์ในรายวิชานั้น ๆ
Image 07
ขั้นตอนการลงทะเบียน
วิธีการการลงทะเบียนออนไลน์ สำหรับนักศึกษา
Image 07
แบบฟอร์มคำร้อง
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำร้องต่าง ๆ
Image 06
ฐานข้อมูลแนะแนวการศึกษาออนไลน์
ตารางการออกแนะแนวในพื้นที่สถานศึกษาต่าง ๆ
Image01
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง นักศึกษาภาคปกติพ้นสภาพนักศึกษา
หากมีความประสงค์เข้าศึกษาใหม่ที่มหาวิทยาลัยราภชัฏรำไพพรรณี สามารถติดต่อขอสมัครเพื่อเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ ได้ที่หน่วยงานบริหารงานทั่ว กองบริการการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 30 มิ.ย. - 3 ก.ค. 2558
Image01
รายงานสถิติจำนวนนักศึกษาปัจจุบัน
รายงานสถิติจำนวนนักศึกษาปัจจุบันภาคปกติ และภาค กศปช.
Image01
ประกาศรายชื่อผู้ขอสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกาาที่ 3/2557
ประกาศรายชื่อผู้ขอสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกาาที่ 3/2557 อนุมัติประมาณเดือน กรกฎาคม 2558 (หากไม่มีการเปลี่ยนแปลง)
Image01
รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาและไม่สำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2557 รอบที่ 2
รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาและไม่สำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2557 รอบที่ 2
กำหนดการเรียนการสอน นักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/2558
กำหนดการเรียนการสอน นักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/2558
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง กำหนดการเกี่ยวกับการเรียนการสอน นักศึกษาภาคปกติ ภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2557 (แก้ไขฉบับที่ 1)
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง กำหนดการเกี่ยวกับการเรียนการสอน นักศึกษาภาคปกติ ภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2557 (แก้ไขฉบับที่ 1)
หน้าปัจจุบัน 1 : 12345ถัดไป >>ท้ายสุด

ปฏิทินการเรียนการสอน

 กำหนดการเรียนการสอน นักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/2558
 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง กำหนดการเกี่ยวกับการเรียนการสอน นักศึกษาภาคปกติ ภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2557 (แก้ไขฉบับที่ 1)
 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง กำหนดการเกี่ยวกับการเรียนการสอน นักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558
 กำหนดการเกี่ยวกับการเรียนการสอนนักศึกษาภาคพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558
 กำหนดเกี่ยวกับการเรียนการสอน นักศึกษาภาคพิเศษ ภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2557
 กำหนดการเรียนการสอนนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557 (แก้ไขฉบับที่ 4)
 กำหนดการเกี่ยวกับการเรียนการสอนนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557

บัญชีรายชื่อผู้สำเร็จ/ไม่สำเร็จการศึกษา

 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง นักศึกษาภาคปกติพ้นสภาพนักศึกษา
 ประกาศรายชื่อผู้ขอสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกาาที่ 3/2557
 รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาและไม่สำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2557 รอบที่ 2
 รายชื่อผู้ขอสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2557 ภาคปกติ
 ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา/ไม่สำเร็จการศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ภาคการศึกษา 2/2557
 รายชื่อผู้ขอสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2557 ภาคปกติ
 บัญชีรายชื่อผู้ขอสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษา 3/2556
 บัญชีรายชื่อผู้สำร็จการศึกษาภาคการศึกษาที่ 2/2556