บริการนักศึกษา

Image 04
ระบบบริการการศึกษา
สำหรับนักศึกษาลงทะเบียนออนไลน์, ดูผลการเรียน, ตรวจสอบตารางสอน
Image 07
สาขาที่เปิดสอน
ตรวจสอบสาขา/โปรแกรมวิชาที่เปิดสอน
Image 05
ประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
สำหรับนักศึกษาประเมินการสอนของอาจารย์ในรายวิชานั้น ๆ
Image 07
ขั้นตอนการลงทะเบียน
วิธีการการลงทะเบียนออนไลน์ สำหรับนักศึกษา
Image 07
แบบฟอร์มคำร้อง
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำร้องต่าง ๆ
Image 06
ฐานข้อมูลแนะแนวการศึกษาออนไลน์
ตารางการออกแนะแนวในพื้นที่สถานศึกษาต่าง ๆ
manual Student rbru
คู่มือนักศึกษา
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
Image01
(เพิ่มเติม) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ (อันดับที่ 1)และรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (อันดับที่ 2) ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2559 รอบที่ 3
Image01
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีเป็นเจ้าภาพจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2559
Image01
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาให้อยู่หอพักหญิง (รายเก่า) ประจำปีการศึกษา 2559
Image01
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ (อันดับที่ 1)และรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (อันดับที่ 2) ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2559 รอบที่ 3
Image01
สารสัมพันธ์รำไพพรรณี ปีที่ 12 ฉบับที่ 24 ประจำวันที่ 14 มิถุนายน - 20 มิถุนายน 2559
Image01
ประกาศรายชื่อผู้ขอสำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2558
หน้าปัจจุบัน 1 : 12345ถัดไป >>ท้ายสุด