บริการนักศึกษา

Image 04
ระบบบริการการศึกษา
สำหรับนักศึกษาลงทะเบียนออนไลน์, ดูผลการเรียน, ตรวจสอบตารางสอน
Image 07
สาขาที่เปิดสอน
ตรวจสอบสาขา/โปรแกรมวิชาที่เปิดสอน
Image 05
ประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
สำหรับนักศึกษาประเมินการสอนของอาจารย์ในรายวิชานั้น ๆ
Image 07
ขั้นตอนการลงทะเบียน
วิธีการการลงทะเบียนออนไลน์ สำหรับนักศึกษา
Image 07
แบบฟอร์มคำร้อง
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำร้องต่าง ๆ
Image 06
ฐานข้อมูลแนะแนวการศึกษาออนไลน์
ตารางการออกแนะแนวในพื้นที่สถานศึกษาต่าง ๆ
Image01
ประชุมการจัดทำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการกอล์ฟ
กองบริการการศึกษา จัดประชุมเรื่อง การจัดทำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการกอล์ฟ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 เวลา 9.30 น.ณ อาคาร 35 ห้อง 35412
ตารางเรียนนักศึกษาภาคพิเศษระดับปริญญาตรี 2/2558
ตารางเรียนนักศึกษาภาคพิเศษระดับปริญญาตรี 2/2558
ตารางสอบนักศึกษาภาคปกติ 1/2558
ตารางสอบนักศึกษาภาคปกติ 1/2558
แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558
แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558
หน้าปัจจุบัน 1 : 123456ถัดไป >>ท้ายสุด