บริการนักศึกษา

Image 04
ระบบบริการการศึกษา
สำหรับนักศึกษาลงทะเบียนออนไลน์, ดูผลการเรียน, ตรวจสอบตารางสอน
Image 07
สาขาที่เปิดสอน
ตรวจสอบสาขา/โปรแกรมวิชาที่เปิดสอน
Image 05
ประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
สำหรับนักศึกษาประเมินการสอนของอาจารย์ในรายวิชานั้น ๆ
Image 07
ขั้นตอนการลงทะเบียน
วิธีการการลงทะเบียนออนไลน์ สำหรับนักศึกษา
Image 07
แบบฟอร์มคำร้อง
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำร้องต่าง ๆ
Image 06
ฐานข้อมูลแนะแนวการศึกษาออนไลน์
ตารางการออกแนะแนวในพื้นที่สถานศึกษาต่าง ๆ
ตารางการใช้ห้องเรียน 3/2557
ตารางการใช้ห้องเรียน 3/2557
ตารางสอนส่วนตัวอาจารย์ 3/2557
ตารางสอนส่วนตัวอาจารย์ 3/2557
กำหนดเกี่ยวกับการเรียนการสอน นักศึกษาภาคพิเศษ ภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2557
กำหนดเกี่ยวกับการเรียนการสอน นักศึกษาภาคพิเศษ ภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2557
Image01
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา/ไม่สำเร็จการศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ภาคการศึกษา 2/2557
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา/ไม่สำเร็จการศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ภาคการศึกษา 2/2557
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง งดการเรียนการสอนนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง งดการเรียนการสอนนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557
กำหนดการเรียนการสอนนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557 (แก้ไขฉบับที่ 2) สำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ปีที่ 2 และปีที่ 3
กำหนดการเรียนการสอนนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557 (แก้ไขฉบับที่ 2) สำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ปีที่ 2 และปีที่ 3
หน้าปัจจุบัน 1 : 12345ถัดไป >>ท้ายสุด

ปฏิทินการเรียนการสอน

 กำหนดเกี่ยวกับการเรียนการสอน นักศึกษาภาคพิเศษ ภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2557
 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง งดการเรียนการสอนนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557
 กำหนดการเรียนการสอนนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557 (แก้ไขฉบับที่ 2) สำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ปีที่ 2 และปีที่ 3
 กำหนดการเรียนการสอนภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2557 (แก้ไขฉบับที่ 1)
 กำหนดการเรียนการสอนเกี่ยวกับการเรียนการสอนนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557
 กำหนดการเรียนการสอนนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557 (แก้ไขฉบับที่ 4)
 กำหนดการเกี่ยวกับการเรียนการสอนนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557