บริการนักศึกษา

Image 04
ระบบบริการการศึกษา
สำหรับนักศึกษาลงทะเบียนออนไลน์, ดูผลการเรียน, ตรวจสอบตารางสอน
Image 07
สาขาที่เปิดสอน
ตรวจสอบสาขา/โปรแกรมวิชาที่เปิดสอน
Image 05
ประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
สำหรับนักศึกษาประเมินการสอนของอาจารย์ในรายวิชานั้น ๆ
Image 07
ขั้นตอนการลงทะเบียน
วิธีการการลงทะเบียนออนไลน์ สำหรับนักศึกษา
Image 07
แบบฟอร์มคำร้อง
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำร้องต่าง ๆ
Image 06
ฐานข้อมูลแนะแนวการศึกษาออนไลน์
ตารางการออกแนะแนวในพื้นที่สถานศึกษาต่าง ๆ
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2558
กำหนดการรับสมัคร วันที่ 20 - 28 ก.ย. 2557 เวลา 8.30 - 15.00 น. ณ กองบริการการศึกษา(อาคาร 4) มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพรรณี (หยุดวันนักขัตฤกษ์)
กำหนดการเรียนการสอนภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/2557
กำหนดการเรียนการสอนภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/2557
บัญชีรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาและเสนอให้ปริญญา ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2556
บัญชีรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาและเสนอให้ปริญญา ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2556
ตารางสอนส่วนตัวอาจารย์ 1/2557
ตารางสอนส่วนตัวอาจารย์ 1/2557
กำหนดการเกี่ยวกับการเรียนการสอนนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ (แก้ไขฉบับที่ ๒)
กำหนดการเกี่ยวกับการเรียนการสอนนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ (แก้ไขฉบับที่ ๒)
กำหนดการเกี่ยวกับการเรียนการสอนนักศึกษาภาคพิเศษ ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ (แก้ไขฉบับที่ ๑)
กำหนดการเกี่ยวกับการเรียนการสอนนักศึกษาภาคพิเศษ ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ (แก้ไขฉบับที่ ๑)
หน้าปัจจุบัน 1 : 1234ถัดไป >>ท้ายสุด