บริการนักศึกษา

Image 04
ระบบบริการการศึกษา
สำหรับนักศึกษาลงทะเบียนออนไลน์, ดูผลการเรียน, ตรวจสอบตารางสอน
Image 07
สาขาที่เปิดสอน
ตรวจสอบสาขา/โปรแกรมวิชาที่เปิดสอน
Image 05
ประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
สำหรับนักศึกษาประเมินการสอนของอาจารย์ในรายวิชานั้น ๆ
Image 07
ขั้นตอนการลงทะเบียน
วิธีการการลงทะเบียนออนไลน์ สำหรับนักศึกษา
Image 07
แบบฟอร์มคำร้อง
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำร้องต่าง ๆ
Image 06
ฐานข้อมูลแนะแนวการศึกษาออนไลน์
ตารางการออกแนะแนวในพื้นที่สถานศึกษาต่าง ๆ
manual Student rbru
คู่มือนักศึกษา
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
Image01
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่องการผ่อนผันเข้ารับราชการทหาร ประจำปี 2559
ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาภาคการศึกษาที่ 3/2558
ประกาศรายชื่อผู้ไม่สำเร็จการศึกษาภาคการศึกษาที่ 3/2558
Image01
ประกาศรายชื่อผู้ขอสำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2559 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
กำหนดการเกี่ยวกับการเรียนการสอนนักศึกษาภาคพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 (แก้ไขฉบับที่ 1)
Image01
สารอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
หน้าปัจจุบัน 1 : 123456ถัดไป >>ท้ายสุด