บริการนักศึกษา

Image 04
ระบบบริการการศึกษา
สำหรับนักศึกษาลงทะเบียนออนไลน์, ดูผลการเรียน, ตรวจสอบตารางสอน
Image 07
สาขาที่เปิดสอน
ตรวจสอบสาขา/โปรแกรมวิชาที่เปิดสอน
Image 05
ประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
สำหรับนักศึกษาประเมินการสอนของอาจารย์ในรายวิชานั้น ๆ
Image 07
ขั้นตอนการลงทะเบียน
วิธีการการลงทะเบียนออนไลน์ สำหรับนักศึกษา
Image 07
แบบฟอร์มคำร้อง
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำร้องต่าง ๆ
Image 06
ฐานข้อมูลแนะแนวการศึกษาออนไลน์
ตารางการออกแนะแนวในพื้นที่สถานศึกษาต่าง ๆ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และห้องสอบ เฉพาะหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ค.บ. 5 ปีและสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557
กำหนดสอบสัมภาษณ์ วันที่ 25 เม.ย. 2557 เวลา 09.00 น.
ประกาศ เรื่อง กำหนดการเกี่ยวกับการเรียนการสอนนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2557 แก้ไขฉบับที่ 1
กำหนดการเกี่ยวกับการเรียนการสอนนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2557 แก้ไขฉบับที่ 1 (เพิ่มเติมข้อมูลการชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน)
กคศ.
กคศ. ได้ส่งหนังสือรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์และแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กำหนดการสอบสัมภาษณ์ ผู้สมัครประเภทสอบคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2557 เฉพาะหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต และสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
กำหนดการสอบสัมภาษณ์ ผู้สมัครประเภทสอบคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2557 เฉพาะหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต และสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
กำหนดการส่งผลการเรียน และชำระเงินบำรุงการศึกษา นักศึกษาภาคปกติ ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2557
กำหนดการส่งผลการเรียน และชำระเงินบำรุงการศึกษา นักศึกษาภาคปกติ ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2557
ขยายเวลาการรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประเภทสอบคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2557
ขยายเวลาการรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประเภทสอบคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2557
หน้าปัจจุบัน 1 : 12345ถัดไป >>ท้ายสุด