บริการนักศึกษา

Image 04
ระบบบริการการศึกษา
สำหรับนักศึกษาลงทะเบียนออนไลน์, ดูผลการเรียน, ตรวจสอบตารางสอน
Image 07
สาขาที่เปิดสอน
ตรวจสอบสาขา/โปรแกรมวิชาที่เปิดสอน
Image 05
ประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
สำหรับนักศึกษาประเมินการสอนของอาจารย์ในรายวิชานั้น ๆ
Image 07
ขั้นตอนการลงทะเบียน
วิธีการการลงทะเบียนออนไลน์ สำหรับนักศึกษา
Image 07
แบบฟอร์มคำร้อง
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำร้องต่าง ๆ
Image 06
ฐานข้อมูลแนะแนวการศึกษาออนไลน์
ตารางการออกแนะแนวในพื้นที่สถานศึกษาต่าง ๆ
manual Student rbru
คู่มือนักศึกษา
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
Image01
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาและเสนอให้ปริญญา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2558 รอบที่ 2
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาและเสนอให้ปริญญา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2558 รอบที่ 2
Image01
ขอเชิญทุกท่านเลือกซื้อสินค้าตรามหาวิทยาลัย
ขอเชิญทุกท่านเลือกซื้อสินค้าตรามหาวิทยาลัย
Image01
กำหนดการเกี่ยวกับการเรียนการสอนนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558
กำหนดการเกี่ยวกับการเรียนการสอนนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558
ตารางเรียนสำหรับนักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคการศึกษา 2/2558
ตารางเรียนสำหรับนักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคการศึกษา 2/2558
Image01
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภทสอบคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2559 รอบที่ 1 แก้ไข (เพิ่มเติม)
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภทสอบคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2559 รอบที่ 1 แก้ไข (เพิ่มเติม)
Image01
ประชุมการจัดทำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการกอล์ฟ
กองบริการการศึกษา จัดประชุมเรื่อง การจัดทำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการกอล์ฟ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 เวลา 9.30 น.ณ อาคาร 35 ห้อง 35412
หน้าปัจจุบัน 1 : 12345ถัดไป >>ท้ายสุด