บริการนักศึกษา

Image 04
ระบบบริการการศึกษา
สำหรับนักศึกษาลงทะเบียนออนไลน์, ดูผลการเรียน, ตรวจสอบตารางสอน
Image 07
สาขาที่เปิดสอน
ตรวจสอบสาขา/โปรแกรมวิชาที่เปิดสอน
Image 05
ประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
สำหรับนักศึกษาประเมินการสอนของอาจารย์ในรายวิชานั้น ๆ
Image 07
ขั้นตอนการลงทะเบียน
วิธีการการลงทะเบียนออนไลน์ สำหรับนักศึกษา
Image 07
แบบฟอร์มคำร้อง
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำร้องต่าง ๆ
Image 06
ฐานข้อมูลแนะแนวการศึกษาออนไลน์
ตารางการออกแนะแนวในพื้นที่สถานศึกษาต่าง ๆ
manual Student rbru
คู่มือนักศึกษา
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
Image01
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และห้องสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต(ค.บ.5 ปี) ปีการศึกษา 2559 รอบ 2
กำหนดการเกี่ยวกับการเรียนการสอนนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558 (แก้ไขฉบับที่ 1)
Image01
ประกาศรายชื่อนักศึกษาภาคพิเศษพ้นสถานภาพนักศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2558
Image01
รายชื่อผู้ขอสำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2558 ภาคพิเศษ
Image01
รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภทสอบคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2559 (รอบที่ 3)
บัญชีรายชื่อผู้ขอสำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2558
หน้าปัจจุบัน 1 : 1234567ถัดไป >>ท้ายสุด