บริการนักศึกษา

Image 04
ระบบบริการการศึกษา
สำหรับนักศึกษาลงทะเบียนออนไลน์, ดูผลการเรียน, ตรวจสอบตารางสอน
Image 07
สาขาที่เปิดสอน
ตรวจสอบสาขา/โปรแกรมวิชาที่เปิดสอน
Image 05
ประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
สำหรับนักศึกษาประเมินการสอนของอาจารย์ในรายวิชานั้น ๆ
Image 07
ขั้นตอนการลงทะเบียน
วิธีการการลงทะเบียนออนไลน์ สำหรับนักศึกษา
Image 07
แบบฟอร์มคำร้อง
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำร้องต่าง ๆ
Image 06
ฐานข้อมูลแนะแนวการศึกษาออนไลน์
ตารางการออกแนะแนวในพื้นที่สถานศึกษาต่าง ๆ
บัญชีรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาและเสนอให้ปริญญา ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2556
บัญชีรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาและเสนอให้ปริญญา ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2556
Mapping GE 2558
Mapping GE 2558
ตารางสอนส่วนตัวอาจารย์ 1/2557
ตารางสอนส่วนตัวอาจารย์ 1/2557
กำหนดการเกี่ยวกับการเรียนการสอนนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ (แก้ไขฉบับที่ ๒)
กำหนดการเกี่ยวกับการเรียนการสอนนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ (แก้ไขฉบับที่ ๒)
กำหนดการเกี่ยวกับการเรียนการสอนนักศึกษาภาคพิเศษ ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ (แก้ไขฉบับที่ ๑)
กำหนดการเกี่ยวกับการเรียนการสอนนักศึกษาภาคพิเศษ ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ (แก้ไขฉบับที่ ๑)
เลื่อนกำหนดการเปิดภาคการศึกษาที่ 1/2557 เป็นวันที่ 5 สิงหาคม 2557 สำหรับนักศึกษา ภาคปกติ
เลื่อนกำหนดการเปิดภาคการศึกษาที่ 1/2557 เป็นวันที่ 5 สิงหาคม 2557 สำหรับนักศึกษา ภาคปกติ
หน้าปัจจุบัน 1 : 12345ถัดไป >>ท้ายสุด

บัญชีรายชื่อผู้สำเร็จ/ไม่สำเร็จการศึกษา

 บัญชีรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาและเสนอให้ปริญญา ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2556
 บัญชีรายชื่อผู้ขอสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษา 3/2556
 ประกาศ เรื่อง นักศึกษาภาคปกติพ้นสถานภาพนักศึกษา
 ประกาศ เรื่อง นักศึกษาภาคพิเศษพ้นสถานภาพนักศึกษา
 บัญชีรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2556 (เพิ่มเติม)
 บัญชีรายชื่อผู้สำร็จการศึกษาภาคการศึกษาที่ 2/2556
 บัญชีรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2556 ภาคปกติและภาคพิเศษ
 บัญชีรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2556 ภาคพิเศษ
 บัญชีรายชื่อผู้ขอสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2556 ภาคปกติ
 บัญชีรายชื่อผู้ขอสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2556 ภาคปกติ