บริการนักศึกษา

Image 04
ระบบบริการการศึกษา
สำหรับนักศึกษาลงทะเบียนออนไลน์, ดูผลการเรียน, ตรวจสอบตารางสอน
Image 07
สาขาที่เปิดสอน
ตรวจสอบสาขา/โปรแกรมวิชาที่เปิดสอน
Image 05
ประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
สำหรับนักศึกษาประเมินการสอนของอาจารย์ในรายวิชานั้น ๆ
Image 07
ขั้นตอนการลงทะเบียน
วิธีการการลงทะเบียนออนไลน์ สำหรับนักศึกษา
Image 07
แบบฟอร์มคำร้อง
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำร้องต่าง ๆ
Image 06
ฐานข้อมูลแนะแนวการศึกษาออนไลน์
ตารางการออกแนะแนวในพื้นที่สถานศึกษาต่าง ๆ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในสาขาวิชาสำรองและห้องสอบสัมภาษณ์ ภาคปกติ ประเภทสอบคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2558
กำหนดการสอบสัมภาษณ์ วันที่ 9 พฤษภาคม 2558 เวลา 9.00 ณ ห้องที่กำหนด
บัญชีรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาและไม่สำเร็จการศึกษา ภาคพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 2/2557
นักศึกษาที่ของสำเร็จการศึกษาแล้วไม่สำเร็จการศึกษา ให้ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาใหม่ทันทีเพื่อขอสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนการศึกษาที่ 3/2557 อนุมัติประมาณเดือน กรกฎาคม 2558
กำหนดการเกี่ยวกับการเรียนการสอนนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557 (แก้ไขฉบับที่ 4) สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4
กำหนดการเกี่ยวกับการเรียนการสอนนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557 (แก้ไขฉบับที่ 4) สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2558
ผู้ที่มีรายชื่อรายงานตัวในวันที่ 17 พ.ค. 2558 เวลา 9.00 - 15.30 น. ณ กองบริการการศึกษา อาคาร 4
รายชื่อผู้ขอสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2557 ภาคปกติ
รายชื่อผู้ขอสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2557 ภาคปกติ
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 2558
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 2558
หน้าปัจจุบัน 1 : 12345ถัดไป >>ท้ายสุด

ปฏิทินการเรียนการสอน

 กำหนดการเกี่ยวกับการเรียนการสอนนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557 (แก้ไขฉบับที่ 4) สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4
 กำหนดเกี่ยวกับการเรียนการสอน นักศึกษาภาคพิเศษ ภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2557
 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง งดการเรียนการสอนนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557
 กำหนดการเรียนการสอนนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557 (แก้ไขฉบับที่ 2) สำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ปีที่ 2 และปีที่ 3
 กำหนดการเรียนการสอนภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2557 (แก้ไขฉบับที่ 1)
 กำหนดการเรียนการสอนเกี่ยวกับการเรียนการสอนนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557
 กำหนดการเรียนการสอนนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557 (แก้ไขฉบับที่ 4)
 กำหนดการเกี่ยวกับการเรียนการสอนนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557