บริการนักศึกษา

Image 04
ระบบบริการการศึกษา
สำหรับนักศึกษาลงทะเบียนออนไลน์, ดูผลการเรียน, ตรวจสอบตารางสอน
Image 07
สาขาที่เปิดสอน
ตรวจสอบสาขา/โปรแกรมวิชาที่เปิดสอน
Image 05
ประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
สำหรับนักศึกษาประเมินการสอนของอาจารย์ในรายวิชานั้น ๆ
Image 07
ขั้นตอนการลงทะเบียน
วิธีการการลงทะเบียนออนไลน์ สำหรับนักศึกษา
Image 07
แบบฟอร์มคำร้อง
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำร้องต่าง ๆ
Image 06
ฐานข้อมูลแนะแนวการศึกษาออนไลน์
ตารางการออกแนะแนวในพื้นที่สถานศึกษาต่าง ๆ
บัญชีรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2557 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2557
บัญชีรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2557 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2557
ตารางสอบนักศึกษาภาคปกติ 1/2557
ตารางสอบปลายภาค สำหรับนักศึกษาภาคปกติ 1/2557
ตารางเรียนภาคพิเศษ 2/2557
ตารางเรียนภาคพิเศษ 2/2557
ตารางการใช้ห้องเรียน
ตารางการใช้ห้องเรียน ภาคพิเศษ 2/2557
ตารางสอนส่วนตัวอาจารย์
ตารางสอนส่วนตัวอาจารย์ ภาคพิเศษ 2/2557
Image01
รายชื่อผู้ขอสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2557 ภาคปกติ
รายชื่อผู้ขอสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2557 ภาคปกติ
หน้าปัจจุบัน 1 : 12345ถัดไป >>ท้ายสุด

ปฏิทินการเรียนการสอน

 กำหนดการเรียนการสอนนักศึกษาภาคพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557
 กำหนดการเรียนการสอนนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557 (แก้ไขฉบับที่ 4)
 กำหนดการเกี่ยวกับการเรียนการสอนนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ (แก้ไขฉบับที่ ๒)
 ปฏิทินการเรียนการสอนภาคพิเศษ ภาคการศึกษา 1 / 2557
 ปฏิทินการเรียนการสอนภาคพิเศษ ภาคการศึกษา 3 / 2556 (แก้ไขฉบับที่ 2)
 ประกาศ เรื่อง กำหนดการเกี่ยวกับการเรียนการสอนนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2557 แก้ไขฉบับที่ 1
 กำหนดการเกี่ยวกับการเรียนการสอนนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557