service rbru

กองบริการการศึกษาได้มีการจัดทำ(ร่าง)แนวปฏิบัติที่ดี โครงการการจัดการความรู้การเขียน มคอ. ให้เชื่อมโยงและสอดคล้องกัน

วันที่ประกาศข่าว : 4 มิถุนายน 2558 แหล่่งที่มา : กองบริการการศึกษา หน่วยงานที่ลงข่าว : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ


กองบริการการศึกษาได้มีการจัดทำ(ร่าง)แนวปฏิบัติที่ดี โครงการการจัดการความรู้การเขียน มคอ. ให้เชื่อมโยงและสอดคล้องกัน เพื่อเชิญชวนอาจารย์ผู้สอนให้ร่วมแสดงความคิดเห็นดังนี้ ดังนั้น กองบริการการศึกษาจึงขอความอนุเคราาะห์เผยแพร่(ร่าง) แนวปฏิบัติที่ดีฯ ดังกล่าว