ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสำหรับบุคลากร


  • ขอรับทุนสนับสนุนการผลิตผลงานทางวิชาการสำหรับคณาจารย์
   เอกสารที่ต้องยื่น
   1. บันทึกข้อความ จำนวน 1 ฉบับ
   2. แบบขอรับทุนสนับสนุนการผลิตผลงานทางวิชาการสำหรับคณาจารย์ที่กรอกรายละเอียดเรียบร้อย จำนวน 1 ชุด 
   3. เอกสารประกอบการสอน จำนวน 3 เล่ม และตำรา/งานวิจัย/หนังสือ จำนวน 3 เล่ม พร้อมแผนซีดีไฟล์เอกสารอย่างละ 1 ชุด
   4. คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง การแต่งตั้ง และการให้ได้รับเงินเดือนตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์/รองศาสตราจารย์ โดยรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ
   5. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ว่าด้วย ทุนสนับสนุนการผลิตผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2555 โดยรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ ( ดาวน์โหลดระเบียบได้ที่นี่ )