กองบริการการศึกษาได้มีการจัดทำ(ร่าง)แนวปฏิบัติที่ดี โครงการการจัดการความรู้การเขียน มคอ. ให้เชื่อมโยงและสอดคล้องกัน