นักศึกษาภาคพิเศษ ที่จะขอรับสิทธิ์การลดค่าธรรมเนียมการศึกษาต้องชำระเงินค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 20 ต.ค. 64 (หากไม่ชำระเงินตามกำหนดจะไม่ได้รับสิทธิ์รัฐบาลสนับสนุนร้อยละ 30)