ประกาศคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง ประกาศรายชื่อนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564ไฟล์เอกสารแนบ