>> บุคลากร กลุ่มงานหลักสูตรและแผนการเรียน

...
นายภาษิต ลิ้มประยูร

ตำแหน่ง : รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานหลักสูตรและแผนการเรียน

- รป.ม. การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน

- ศศ.บ.(เกียรตินิยมอันดับ2) รัฐประศาสนศาสตร์

เบอร์ติดต่อภายใน : 10186, 10187

...
นางสาวนงลักษณ์ นิลวดี

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา

- บธ.บ.การตลาด

เบอร์ติดต่อภายใน : 10186, 10187

...
นางธัญพิชชา นิ่มนวล

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

- บธ.บ.การตลาด

เบอร์ติดต่อภายใน : 10186, 10187

...
นายชัยสิทธิ์ กรรมารวนิช

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

- วท.บ. เทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์

เบอร์ติดต่อภายใน : 10186, 10187