>> ขั้นตอนและแบบฟอร์มการทำหลักสูตร

 • แนวทางในการปฏิบัติ เรื่อง ส่งเล่มหลักสูตรเพื่อพิจารณาก่อนเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
 • แนวทางในการปฏิบัติ เรื่อง ส่งเล่มหลักสูตรเพื่อพิจารณาก่อนเข้าที่ประชุมสภาวิชาการ
 • ตัวอย่าง บันทึกข้อความเสนอหลักสูตร
 • แบบฟอร์ม มคอ.2_2564 23.6.64
 • หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 2563 (word)
 • หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไปนานาชาติ 2562
 • ตัวอย่างการเขียนผลงานวิชาการ (Proceeding)
 • ตัวอย่างการเขียนผลงานวิชาการ (ตำรา หนังสือ)
 • ตัวอย่างการเขียนผลงานวิชาการ (วารสาร)
 • ตัวอย่าง รูปแบบการเขียนผลงานทางวิชาการ (วารสาร ภาษาอังกฤษ)
 • ตัวอย่างการเขียนผลงานวิจัย (ที่นำเสนอในรายงานสืบเนื่อง)