>> ประกาศ/ ระเบียบ/ ข้อบังคับ (ปริญญาตรี)

ประกาศ
 • ประกาศ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง การจัดหมวดวิชาศึกษาทั่วไปสำหรับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) พ.ศ. ๒๕๖๐
 • ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๑
 • ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง แนวปฏิบัติการเสนอ หลักสูตรใหม่ หลักสูตรปรับปรุง และปิดหลักสูตร ระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๖

 • ระเบียบ
 • ระเบียบ ฯ ว่าด้วย การเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เข้าสู่การศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี พ.ศ. ๒๕๖๐
 • ระเบียบ ฯ ว่าด้วย การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาตรี ในกรณีการไปศึกษาหรือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือสหกิจศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศฯ พ.ศ. ๒๕๖๑
 • ระเบียบ ฯ ว่าด้วย การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๒ (ฉบับที่ ๒)
 • ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ว่าด้วย การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๑

 • ข้อบังคับ
 • ข้อบังคับสหกิจศึกษา - ๒๕๖๒
 • ข้อบังคับฯ ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๒
 • ข้อบังคับฯ ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓

 • >> ประกาศ/ ระเบียบ/ ข้อบังคับ (บัณฑิตศึกษา)


  ประกาศ
 • ประกาศ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง หลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
 • ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง แนวปฏิบัติการเสนอ หลักสูตรใหม่ หลักสูตรปรับปรุง และปิดหลักสูตร ระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๖

 • ข้อบังคับ
 • ข้อบังคับฯ ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ๒๕๖๐ (ป.โท-ป.เอก)
 • ข้อบังคับฯ ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๕๙ (ป.โท-ป.เอก)
 • ข้อบังคับฯ ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓
 • ข้อบังคับฯ ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๓