service rbru

ตารางการใช้ห้องสอบกลางภาค ภาคปกติ 1/2562

วันที่ประกาศข่าว : 10 กันยายน 2562 แหล่่งที่มา : กองบริการการศึกษา หน่วยงานที่ลงข่าว : กองบริการการศึกษาเอกสารไฟล์แนบ

1. ตารางห้องสอบ (ชนิดไฟล์ pdf)