service rbru

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง ประกาศรายชื่อนักศึกษาโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อเข้าศึกษาต่อหลักสูตรวิชาชีพครูระดับปริญญาตรี (5 ปี)

วันที่ประกาศข่าว : 11 พฤษภาคม 2561 แหล่่งที่มา : กองบริการการศึกษา หน่วยงานที่ลงข่าว : กองบริการการศึกษา


ให้ผู้มีรายชื่อมารายงานตัวในวันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2561 เวลา 9.00 - 15.00 น. ณ หอประชุมสิริรำไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 36) 
เอกสารที่ใช้ในการรายงานตัว
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
- สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
- รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
- สำเนาใบแสดงผลการศึกษา จำนวน 3 ฉบับ
- ในกรณีที่เปลี่ยนชื่อ-สกุล ต้องแนบหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล จำนวน 1 ฉบับ
ผู้ที่ไม่มารายงานตัวตามกำหนดการ ถือว่าสละสิทธิ์


เอกสารไฟล์แนบ