service rbru

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ประกาศข่าว : 11 พฤษภาคม 2561 แหล่่งที่มา : กองบริการการศึกษา หน่วยงานที่ลงข่าว : กองบริการการศึกษา


ให้ผู้ที่มีรายชื่อมารายงานตัวในวันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2561 เวลา 9.00 - 15.00 น. ณ หอประชุมสิริรำไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 36)
เอกสารที่ใช้ในการรายงานตัว
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
- สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
- รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
- สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (ปพ.1) จำนวน 3 ฉบับ
- ในกรณีที่เปลี่ยนชื่อ-สกุล ต้องแนบหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล จำนวน 1 ฉบับ
ผู้ที่ไม่มารายงานตัวตามกำหนดการถือว่าสละสิทธิ์


เอกสารไฟล์แนบ