service rbru

แนวทางในการปฏิบัติ เรื่อง ส่งเล่มหลักสูตรเพื่อพิจารณาก่อนเข้าที่ประชุมกลั่นกรองหลักสูตร

วันที่ประกาศข่าว : 15 พฤศจิกายน 2566 แหล่่งที่มา : กองบริการการศึกษา หน่วยงานที่ลงข่าว : กองบริการการศึกษาเอกสารไฟล์แนบ

1. service20231115092405Sw4GPg65542bc56ae107300.pdf (ชนิดไฟล์ pdf)