service rbru

บัณฑิตที่ไม่ได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2563-2564 ที่ยังไม่ได้มารับใบปริญญาบัตร ที่กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล หากมารับใบปริญญาบัตรหลังวันที่ 18 พฤศจิกายน 2566 จะมีค่าธรรมเนียมในการรักษาปริญญาบัตรจำนวน 200 บาท

วันที่ประกาศข่าว : 7 พฤศจิกายน 2566 แหล่่งที่มา : กองบริการการศึกษา หน่วยงานที่ลงข่าว : กองบริการการศึกษา


news rbru

(คลิ๊กที่รูปภาพเพื่อขยายมุมมอง)

บัณฑิตที่ไม่ได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2563-2564
ที่ยังไม่ได้มารับใบปริญญาบัตร ที่กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล
กองบริการการศึกษา อาคาร 36

หากมารับใบปริญญาบัตรหลังวันที่ 18 พฤศจิกายน 2566
จะมีค่าธรรมเนียมในการรักษาปริญญาบัตรจำนวน 200 บาท

โดยให้เตรียมบัตรประชาชนตัวจริงมาเป็นหลักฐานในการแสดงตน

***กรณีรับแทน ให้เตรียมเอกสารดังนี้
1.ใบมอบอำนาจ (ดาวน์โหลดได้ที่ : https://drive.google.com/file/d/1x4XnPMvQkmrtfoTmy2017-fgFiOI5FRN/view?usp=sharing )
2. สำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของปริญญาบัตร พร้อมรับรองสำเนา
3. สำเนาบัตรประชาชนของผู้มารับ พร้อมรับรองสำเนา
เอกสารใบมอบอำนาจต้องเซ็นต์ให้ครบทุกช่อง

เช็คลำดับบัณฑิตได้ที่ : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1k-SKl-qMrIVRF5KV6ij6Y2ombgi_qfg-/edit?usp=sharing&ouid=105304919439203374124&rtpof=true&sd=true

งานทะเบียนและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 039-319111 ต่อ 10183 , 10184