service rbru

รายชื่อนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ผู้สำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 3/2565 อนุมัติ วันที่ 25 กันยายน 2566

วันที่ประกาศข่าว : 25 กันยายน 2566 แหล่่งที่มา : กองบริการการศึกษา หน่วยงานที่ลงข่าว : กองบริการการศึกษา


แจ้งให้นักศึกษาทราบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษา

  ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2565

อนุมัติ วันที่ 25 กันยายน 2566

ผู้สำเร็จการศึกษาจะได้รับเอกสาร จำนวน 3 ฉบับ คือ

          1. ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) สามารถเลือกรับได้ 2 วิธี

                    1.1. รับได้ที่ห้องทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

                   ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2566 เป็นต้นไป            

1.2. รับในรูปแบบ Digital Transcript (ไฟล์ PDF) โดยเข้าไปยื่นขอได้ที่             https://e-transcript.rbru.ac.th/ (ไม่ต้องใช้รูปถ่ายและมีค่าใช้จ่ายฉบับละ 50 บาท)

ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2566 เป็นต้นไป

          หมายเหตุ ข้อ 1.1. เฉพาะนักศึกษาที่ยื่นคำร้องขอใบรายงานผลการศึกษาไว้แล้ว สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่ได้ยื่นคำร้องขอ สามารถยื่นคำร้องขอได้ที่ห้องทะเบียนและประมวลผล พร้อมแนบรูปถ่ายชุดครุย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

          2. ใบรับรองคุณวุฒิ นักศึกษาต้องลงทะเบียนบัณฑิตโดยติดต่อที่ห้องการเงินของมหาวิทยาลัย และนำใบเสร็จมาติดต่อขอรับใบรับรองคุณวุฒิที่ห้องทะเบียนและประมวลผล (รอรับได้เลย)

 สำหรับระดับบัณฑิตศึกษาจะต้องนำส่งเล่มวิทยานิพนธ์แล้วเท่านั้น จึงจะนำชื่อเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย และมาลงทะเบียนบัณฑิตรับใบรับรองคุณวุฒิได้ประมาณ 10 วันหลังจากผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยในเดือนนั้น ๆ

          3. ใบปริญญาบัตร จะแจ้งวันเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ให้ทราบทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยในภายหลัง

 

 

 

งานทะเบียนและประมวลผล

กองบริการการศึกษา

039-319111 ต่อ 10183-4


เอกสารไฟล์แนบ

1. service20230925034410BzwDDG6511485aa859b0t00.pdf (ชนิดไฟล์ pdf)