service rbru

รายชื่อนักศึกษาภาคพิเศษ ผู้ขอสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 3/2565 จะอนุมัติสำเร็จการศึกษา ประมาณปลายเดือนตุลาคม 2566

วันที่ประกาศข่าว : 25 สิงหาคม 2566 แหล่่งที่มา : กองบริการการศึกษา หน่วยงานที่ลงข่าว : กองบริการการศึกษา


แจ้งให้นักศึกษาทราบเกี่ยวกับการขอสำเร็จการศึกษา

ภาคพิเศษ  ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2565

จะอนุมัติสำเร็จการศึกษาประมาณปลายเดือนตุลาคม 2566

1. ให้นักศึกษาที่ขอสำเร็จการศึกษาตรวจสอบรายชื่อ คำนำหน้าชื่อ ชื่อ-สกุล        วัน เดือน ปีเกิด ให้ถูกต้อง ถ้าผิดให้รีบแจ้งงานทะเบียนและประมวลผล แก้ไขด่วน

2. นักศึกษาที่ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาแล้ว แต่ไม่พบชื่อในประกาศฉบับนี้ ให้รีบแจ้งงานทะเบียนและประมวลผลตรวจสอบ โดยด่วน

3. อนุมัติผลสำเร็จการศึกษาประมาณสัปดาห์สุดท้ายของเดือนตุลาคม

4. นักศึกษาสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับการอนุมัติให้สำเร็จการศึกษาได้ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยและเว็บกองบริการการศึกษา หลังจากอนุมัติผลสำเร็จการศึกษาแล้ว

5. รับใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) กรณีที่เขียนคำร้องขอไว้แล้ว ประมาณ10 วัน หลังจากอนุมัติผลสำเร็จการศึกษาแล้ว

        **นักศึกษาที่ต้องการใบรายงานผลการศึกษา สามารถยื่นคำร้องขอได้ที่    งานทะเบียนและประมวลผล อาคาร 36 พร้อมรูปชุดครุย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

งานทะเบียนและประมวลผล

กองบริการการศึกษา

039-319111 ต่อ 10183-4


เอกสารไฟล์แนบ

1. service20230825094948NqMP3L64e8bf8c102180k00.pdf (ชนิดไฟล์ pdf)