service rbru

สมอ.08 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564 (ครั้งที่ 2)

วันที่ประกาศข่าว : 24 สิงหาคม 2566 แหล่่งที่มา : กองบริการการศึกษา หน่วยงานที่ลงข่าว : กองบริการการศึกษาเอกสารไฟล์แนบ

1. service20230824110326YaYowu64e6d68e6a72cft00.pdf (ชนิดไฟล์ pdf)