service rbru

รายชื่อนักศึกษาภาคพิเศษ ผู้ขอสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2565 จะอนุมัติสำเร็จการศึกษาใน ประมาณเดือนมิถุนายน 2566

วันที่ประกาศข่าว : 19 พฤษภาคม 2566 แหล่่งที่มา : กองบริการการศึกษา หน่วยงานที่ลงข่าว : กองบริการการศึกษา


แจ้งให้นักศึกษาทราบเกี่ยวกับการขอสำเร็จการศึกษา

ภาคพิเศษ  ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565

จะอนุมัติสำเร็จการศึกษาประมาณเดือนมิถุนายน 2566

1. ให้นักศึกษาที่ขอสำเร็จการศึกษาตรวจสอบรายชื่อ คำนำหน้าชื่อ ชื่อ-สกุล วัน เดือน ปีเกิด ให้ถูกต้อง ถ้าผิดให้รีบแจ้งกลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล แก้ไขด่วน

2. นักศึกษาที่ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาแล้ว ไม่มีชื่อขึ้นในประกาศฉบับนี้ ให้รีบแจ้งกลุ่มงานทะเบียนและประมวลผลตรวจสอบ โดยด่วน

3. อนุมัติผลสำเร็จการศึกษาประมาณปลายเดือนมิถุนายน

4. นักศึกษาติดตามตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับการอนุมัติให้สำเร็จการศึกษาบนหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัย หลังจากอนุมัติผลสำเร็จการศึกษาแล้ว

5. รับใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) กรณีที่เขียนคำร้องขอไว้แล้ว ประมาณ10 วัน หลังจากอนุมัติผลสำเร็จการศึกษาแล้ว

        **นักศึกษาที่ต้องการใบรายงานผลการศึกษา สามารถยื่นคำร้องขอได้ที่กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล อาคาร 36 พร้อมรูปชุดครุย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

งานทะเบียนและประมวลผล

กองบริการการศึกษา

039-319111 ต่อ 10183-4


เอกสารไฟล์แนบ

1. service20230519092947RJHqWY646787dbe25bdNe00.pdf (ชนิดไฟล์ pdf)