service rbru

รายชื่อนักศึกษาภาคพิเศษ ผู้ขอสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2565 จะอนุมัติสำเร็จการศึกษาใน ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ 2566

วันที่ประกาศข่าว : 6 มกราคม 2566 แหล่่งที่มา : กองบริการการศึกษา หน่วยงานที่ลงข่าว : กองบริการการศึกษา


แจ้งให้นักศึกษาทราบเกี่ยวกับการขอสำเร็จการศึกษา
ภาคพิเศษ  ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 
จะอนุมัติสำเร็จการศึกษาประมาณเดือนกุมภาพันธ์ 2566
1. ให้นักศึกษาที่ขอสำเร็จการศึกษาตรวจสอบรายชื่อ คำนำหน้าชื่อ ชื่อ-สกุล วัน เดือน ปีเกิด ให้ถูกต้อง ถ้าผิดให้รีบแจ้งกลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล แก้ไขด่วน
2. นักศึกษาที่ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาแล้ว ไม่มีชื่อขึ้นในประกาศฉบับนี้ ให้รีบแจ้งกลุ่มงานทะเบียนและประมวลผลตรวจสอบ โดยด่วน
3. อนุมัติผลสำเร็จการศึกษาประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ์
4. นักศึกษาติดตามตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับการอนุมัติให้สำเร็จการศึกษาบนหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัย หลังจากอนุมัติผลสำเร็จการศึกษาแล้ว
5. รับใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) กรณีที่เขียนคำร้องขอไว้แล้ว ประมาณ10 วัน หลังจากอนุมัติผลสำเร็จการศึกษาแล้ว
 **นักศึกษาที่ต้องการใบรายงานผลการศึกษา สามารถยื่นคำร้องขอได้ที่กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล อาคาร 36 พร้อมรูปชุดครุย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล
กองบริการการศึกษา
039-319111 ต่อ 10183-4


เอกสารไฟล์แนบ

1. 2023-01-06-91901.pdf (ชนิดไฟล์ pdf)