service rbru

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 3 ปีการศึกษา 2566 (หลักสูตรอื่นๆที่ไม่ใช่หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตและครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต)

วันที่ประกาศข่าว : 5 มกราคม 2566 แหล่่งที่มา : กองบริการการศึกษา หน่วยงานที่ลงข่าว : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ


news rbru

(คลิ๊กที่รูปภาพเพื่อขยายมุมมอง)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2566
(หลักสูตรอื่นๆที่ไม่ใช่หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตและครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต)

ให้ผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าวรายงานตัวออนไลน์ระหว่าง
วันที่ 5 - 11 มกราคม 2566
ที่เว็บไซต์ https://reg.rbru.ac.th/
ขั้นตอนการรายงานตัว
1. ค้นหารหัส นศ. จากเลขที่บัตรประชาชน
2. log in เข้าระบบ
3. กรอกประวัติส่วนตัว
4. พิมพ์ใบรายงานตัวติดรูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน (สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ) (สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ) ส่งทางไปรษณีย์มาที่กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 หมู่ 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 ในวันที่ 5 -11 มกราคม 2566

***ใบเสร็จชำระเงินค่ารายงานตัวให้นำมาขอรับเครื่องหมายนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยก่อนเปิดภาคการศึกษา 2566

***ชำระเงินค่าเล่าเรียนในวันที่ 5 - 11 กุมภาพันธ์ 2566

****(ให้ส่งสำเนาใบแสดงผลการเรียน
(ปพ.1) ที่สำเร็จการศึกษา จำนวน 3 ฉบับ ในวันที่ 20 - 30 เมษายน 2566)
กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 039-3191111 ต่อ 10182


เอกสารไฟล์แนบ

1. 2023-01-04-86196.pdf (ชนิดไฟล์ pdf)