service rbru

รายชื่อนักศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี และนักศึกษาภาคพิเศษ ระดับปริญญาโท "ผู้ขอสำเร็จการศึกษาแต่ไม่สำเร็จการศึกษา" ภาคการศึกษาที่ 1/2565

วันที่ประกาศข่าว : 1 ธันวาคม 2565 แหล่่งที่มา : กองบริการการศึกษา หน่วยงานที่ลงข่าว : กองบริการการศึกษา