service rbru

รายชื่อนักศึกษาภาคปกติ ผู้ขอสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2565 จะอนุมัติสำเร็จการศึกษาใน ประมาณเดือนพฤศจิกายน 2565

วันที่ประกาศข่าว : 19 กันยายน 2565 แหล่่งที่มา : กองบริการการศึกษา หน่วยงานที่ลงข่าว : กองบริการการศึกษา


แจ้งให้นักศึกษาทราบเกี่ยวกับการขอสำเร็จการศึกษา

ภาคปกติ  ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565

จะอนุมัติสำเร็จการศึกษาประมาณเดือนพฤศจิกายน 2565

1. ให้นักศึกษาที่ขอสำเร็จการศึกษาตรวจสอบรายชื่อ คำนำหน้าชื่อ ชื่อ-สกุล วัน เดือน ปีเกิด ให้ถูกต้อง ถ้าผิดให้รีบแจ้งกลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล แก้ไขด่วน

2. นักศึกษาที่ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาแล้ว ไม่มีชื่อขึ้นในประกาศฉบับนี้ ให้รีบแจ้งกลุ่มงานทะเบียนและประมวลผลตรวจสอบ โดยด่วน

3. อนุมัติผลสำเร็จการศึกษาประมาณปลายเดือนพฤศจิกายน

4. นักศึกษาติดตามตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับการอนุมัติให้สำเร็จการศึกษาบนหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัย หลังจากอนุมัติผลสำเร็จการศึกษาแล้ว

5. รับใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) กรณีที่เขียนคำร้องขอไว้แล้ว ประมาณ10 วัน หลังจากอนุมัติผลสำเร็จการศึกษาแล้ว

        **นักศึกษาที่ต้องการใบรายงานผลการศึกษา สามารถยื่นคำร้องขอได้ที่กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล อาคาร 36 พร้อมรูปชุดครุย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล

กองบริการการศึกษา

039-319111 ต่อ 10183-4


เอกสารไฟล์แนบ

1. 2022-09-19-16949.pdf (ชนิดไฟล์ pdf)