service rbru

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาโท ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการปกครองและการพัฒนาที่ยั่งยืน (รอบขยายเวลา)

วันที่ประกาศข่าว : 2 มิถุนายน 2565 แหล่่งที่มา : กองบริการการศึกษา หน่วยงานที่ลงข่าว : กองบริการการศึกษา



เอกสารไฟล์แนบ

1. 2022-06-02-83400.pdf (ชนิดไฟล์ pdf)