service rbru

รายชื่อนักศึกษา "ผู้สำเร็จ" การศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2564 อนุมัติ วันที่ 23 พฤษภาคม 2565

วันที่ประกาศข่าว : 23 พฤษภาคม 2565 แหล่่งที่มา : กองบริการการศึกษา หน่วยงานที่ลงข่าว : กองบริการการศึกษา


แจ้งให้นักศึกษาทราบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษา
  ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564
อนุมัติ วันที่ 23 พฤษภาคม 2565
1. ผู้สำเร็จการศึกษาจะได้รับเอกสาร จำนวน 2 ฉบับ คือ
 1.1 ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)
 เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ได้จัดทำระบบการจัดส่งใบรายงานผลการศึกษาทางไปรษณีย์ ให้กับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 โดยนักศึกษาสามารถเข้าไปดำเนินการกรอกข้อมูลที่อยู่ในการจัดส่งใบรายงานผลการศึกษา ได้ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป (เฉพาะนักศึกษาที่ยื่นคำร้องขอใบรายงานผลการศึกษาไว้แล้ว) โดยสามารถเข้าไปได้ที่ 
 http://www.g-regis.rbru.ac.th/transcript/ 
หมายเหตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีจะจัดส่งใบรายงานผลการศึกษาทางไปรษณีย์เท่านั้น เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19
 สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่ได้ยื่นคำร้องขอ สามารถยื่นคำร้องขอได้ที่กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล พร้อมแนบรูปถ่ายชุดครุย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
 1.2 ใบรับรองคุณวุฒิ 
 นักศึกษาเริ่มลงทะเบียนบัณฑิตได้ตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป ที่เว็บไซต์ http://www.g-regis.rbru.ac.th/
 โดยกรอกข้อมูลที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ให้ถูกต้อง
*จะเริ่มจัดส่งภายใน 3 วันทำการ นับจากวันที่นักศึกษาลงทะเบียนบัณฑิต
(สำหรับระดับบัณฑิตศึกษาจะต้องนำส่งเล่มวิทยานิพนธ์แล้วเท่านั้น จึงจะนำชื่อเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย)
2. วันเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล
กองบริการการศึกษา
039-319111 ต่อ 10183-4


เอกสารไฟล์แนบ

1. 2022-05-23-25460.pdf (ชนิดไฟล์ pdf)