service rbru

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ประกาศข่าว : 19 พฤษภาคม 2565 แหล่่งที่มา : กองบริการการศึกษา หน่วยงานที่ลงข่าว : กองบริการการศึกษา


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2565

ให้ผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าวรายงานตัวออนไลน์ระหว่าง
วันที่ 22 - 27 พฤษภาคม 2565
ที่เว็บไซต์ https://reg.rbru.ac.th/
ขั้นตอนการรายงานตัว
1. ค้นหารหัส นศ. จากเลขที่บัตรประชาชน
2. log in เข้าระบบ
3. กรอกประวัติส่วนตัว
4. พิมพ์ใบรายงานตัวติดรูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน (สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ) (สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ) ส่งทางไปรษณีย์มาที่กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 หมู่ 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 วันที่ 22 - 27 พฤษภาคม 2565
***ให้นักศึกษาอัปโหลดรูปนักศึกษาพร้อมดูตัวอย่างการแต่งกายได้ที่ :https://stdcard.rbru.ac.th/
***ใบเสร็จชำระเงินค่ารายงานตัวให้นำมาขอรับเครื่องหมายนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยก่อนเปิดภาคการศึกษา 2565
***ชำระเงินค่าเล่าเรียนในวันที่ 22 - 27 พฤษภาคม 2565 โดยให้พิมพ์ใบชำระเงินค่าเล่าเรียนในเว็บไซต์ www.reg.rbru.ac.th
กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 039-3191111 ต่อ 10182


เอกสารไฟล์แนบ

1. 2022-05-19-10669.pdf (ชนิดไฟล์ pdf)
2. 2022-05-19-10669.pdf (ชนิดไฟล์ pdf)
3. 2022-05-19-10669.pdf (ชนิดไฟล์ pdf)