service rbru

รายชื่อนักศึกษา ภาคปกติ ผู้สำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2564 อนุมัติ วันที่ 25 เมษายน 2565

วันที่ประกาศข่าว : 25 เมษายน 2565 แหล่่งที่มา : กองบริการการศึกษา หน่วยงานที่ลงข่าว : กองบริการการศึกษา


news rbru

(คลิ๊กที่รูปภาพเพื่อขยายมุมมอง)
แจ้งให้นักศึกษาทราบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษา
  ภาคปกติ  ปีการศึกษาที่ 2/2564
อนุมัติ วันที่ 25 เมษายน 2565
1. ผู้สำเร็จการศึกษาจะได้รับเอกสาร จำนวน 2 ฉบับ คือ
 1.1 ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)
 เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 มหาวิทยาลัย    ราชภัฏรำไพพรรณี ได้จัดทำระบบการจัดส่งใบรายงานผลการศึกษาทางไปรษณีย์ ให้กับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565 โดยนักศึกษาสามารถเข้าไปดำเนินการกรอกข้อมูลที่อยู่ในการจัดส่งใบรายงานผลการศึกษา ได้ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป (เฉพาะนักศึกษาที่ยื่นคำร้องขอใบรายงานผลการศึกษาไว้แล้ว) โดยสามารถเข้าไปได้ที่ : https://bit.ly/3LdHbER
หมายเหตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีจะจัดส่งใบรายงานผลการศึกษาทางไปรษณีย์เท่านั้น เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19
 สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่ได้ยื่นคำร้องขอ สามารถยื่นคำร้องขอได้ที่กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล พร้อมแนบรูปถ่ายชุดครุย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
 1.2 ใบรับรองคุณวุฒิ 
 นักศึกษาเริ่มลงทะเบียนบัณฑิตได้ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไปที่เว็บไซต์ : https://bit.ly/3vFsHqL
 โดยกรอกข้อมูลที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ให้ถูกต้อง
*จะเริ่มจัดส่งภายใน 3 วันทำการ นับจากวันที่นักศึกษาลงทะเบียนบัณฑิต 
2. วันเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล
กองบริการการศึกษา
039-319111 ต่อ 10183


เอกสารไฟล์แนบ