service rbru

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่องหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนแบบในชั้นเรียน (on-site) หรือแบบผสมผสาน ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 ฉบับที่ 3

วันที่ประกาศข่าว : 23 พฤศจิกายน 2564 แหล่่งที่มา : กองบริการการศึกษา หน่วยงานที่ลงข่าว : กองบริการการศึกษา



เอกสารไฟล์แนบ

1. 2021-11-23-63333.pdf (ชนิดไฟล์ pdf)