service rbru

แก้ไขกำหนดการรับใบรับรองคุณวุฒิ เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 สำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาฤดูร้อน 2563 อนุมัติ วันที่ 27 กันยายน 2564

วันที่ประกาศข่าว : 19 ตุลาคม 2564 แหล่่งที่มา : กองบริการการศึกษา หน่วยงานที่ลงข่าว : กองบริการการศึกษา