service rbru

รายชื่อนักศึกษา ภาคพิเศษ ผู้สำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาฤดูร้อน อนุมัติ วันที่ 27 กันยายน 2564

วันที่ประกาศข่าว : 29 กันยายน 2564 แหล่่งที่มา : กองบริการการศึกษา หน่วยงานที่ลงข่าว : กองบริการการศึกษา


news rbru

(คลิ๊กที่รูปภาพเพื่อขยายมุมมอง)
รายชื่อนักศึกษา ภาคพิเศษ ผู้สำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาฤดูร้อน
อนุมัติ วันที่ 27 กันยายน 2564
รายละเอียดต่างๆ
1. ผู้สำเร็จการศึกษาจะได้รับเอกสาร จำนวน 2 ฉบับ คือ
1.1 ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)
เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 มหาวิทยาลัย ราชภัฏรำไพพรรณี ได้จัดทำระบบการจัดส่งใบรายงานผลการศึกษาทางไปรษณีย์ ให้กับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2564 โดยนักศึกษาสามารถเข้าไปดำเนินการกรอกข้อมูลที่อยู่ในการจัดส่งใบรายงานผลการศึกษา ได้ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2564 เป็นต้นไป (เฉพาะนักศึกษาที่ยื่นคำร้องขอใบรายงานผลการศึกษาไว้แล้ว) โดยสามารถเข้าไปได้ที่ http://www.g-regis.rbru.ac.th/transcript/
หมายเหตุ : มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีจะจัดส่งใบรายงานผลการศึกษาทางไปรษณีย์เท่านั้น เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19
สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่ได้ยื่นคำร้องขอ สามารถยื่นคำร้องขอได้ที่กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล พร้อมแนบรูปถ่ายชุดครุย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
1.2 ใบรับรองคุณวุฒิ
นักศึกษาเริ่มลงทะเบียนบัณฑิตได้ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป ที่เว็บไซต์ http://www.g-regis.rbru.ac.th/
โดยกรอกข้อมูลที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ให้ถูกต้อง
*จะเริ่มจัดส่งภายใน 3 วันทำการ นับจากวันที่นักศึกษาลงทะเบียนบัณฑิต
2. วันเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล
กองบริการการศึกษา
039-319111 ต่อ 10183-4


เอกสารไฟล์แนบ

1. 2021-09-29-53048.pdf (ชนิดไฟล์ pdf)