service rbru

รายชื่อนักศึกษา ภาคปกติ "ผู้สำเร็จการศึกษา" ภาคการศึกษาฤดูร้อน อนุมัติ วันที่ 27 กรกฎาคม 2564

วันที่ประกาศข่าว : 27 กรกฎาคม 2564 แหล่่งที่มา : กองบริการการศึกษา หน่วยงานที่ลงข่าว : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ


แจ้งให้นักศึกษาทราบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษา

  ภาคปกติ  ภาคการศึกษาฤดูร้อน

อนุมัติ วันที่ 27 กรกฎาคม 2564

1. ผู้สำเร็จการศึกษาจะได้รับเอกสาร จำนวน 2 ฉบับ คือ

        1.1 ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)

        เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 มหาวิทยาลัย    ราชภัฏรำไพพรรณี ได้จัดทำระบบการจัดส่งใบรายงานผลการศึกษาทางไปรษณีย์ ให้กับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 โดยนักศึกษาสามารถเข้าไปดำเนินการกรอกข้อมูลที่อยู่ในการจัดส่งใบรายงานผลการศึกษาได้ตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป (เฉพาะนักศึกษาที่ยื่นคำร้องขอใบรายงานผลการศึกษาไว้แล้ว) โดยสามารถเข้าไปได้ที่  http://www.g-regis.rbru.ac.th/transcript/

หมายเหตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีจะจัดส่งใบรายงานผลการศึกษาทางไปรษณีย์เท่านั้น เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

        สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่ได้ยื่นคำร้องขอ สามารถยื่นคำร้องขอได้ที่กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล พร้อมแนบรูปถ่ายชุดครุย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

        1.2 ใบรับรองคุณวุฒิ

        นักศึกษาเริ่มลงทะเบียนบัณฑิตได้ตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน 2564 เป็นต้นไป   ที่เว็บไซต์   http://www.g-regis.rbru.ac.th/

        โดยกรอกข้อมูลที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ให้ถูกต้อง

*จะเริ่มจัดส่งภายใน 3 วันทำการ นับจากวันที่นักศึกษาลงทะเบียนบัณฑิต

2. วันเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล

กองบริการการศึกษา

039-319111 ต่อ 10183-4


เอกสารไฟล์แนบ

1. 2021-07-27-77443.pdf (ชนิดไฟล์ pdf)