service rbru

รายชื่อนักศึกษา ภาคพิเศษ ผู้ขอสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 3/2562 จะอนุมัติสำเร็จการศึกษาในประมาณเดือน กันยายน 2563

วันที่ประกาศข่าว : 3 สิงหาคม 2563 แหล่่งที่มา : กองบริการการศึกษา หน่วยงานที่ลงข่าว : กองบริการการศึกษา


รายชื่อนักศึกษา ภาคพิเศษ ผู้ "ขอ" สำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2563 ***แจ้งเปลี่ยนแปลงวันที่อนุมัติผลสำเร็จการศึกษา แก้ไขครั้งที่ 3


เอกสารไฟล์แนบ