service rbru

จำนวนนักศึกษาคงอยู่ของแต่ละปีการศึกษาหลังภาคการศึกษาที่ 2 ที่ประกาศพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา

วันที่ประกาศข่าว : 4 กรกฎาคม 2559 แหล่่งที่มา : กองบริการการศึกษา หน่วยงานที่ลงข่าว : กองบริการการศึกษา


จำนวนนักศึกษาคงอยู่ของแต่ละปีการศึกษาหลังภาคการศึกษาที่ 2 ที่ประกาศพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาปีการศึกษา 2555-2558


เอกสารไฟล์แนบ