service rbru

สรุปประเด็นความรู้และแนวทางการจัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษาที่มีประสิทธิภาพที่ได้จากโครงการจัดการความรู้เรื่อง บทบาทหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษา

วันที่ประกาศข่าว : 13 มิถุนายน 2555 แหล่่งที่มา : กองบริการการศึกษา หน่วยงานที่ลงข่าว : กองบริการการศึกษาเอกสารไฟล์แนบ