แนวทางในการทำผลงานทางวิชาการ
    เพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ


    ๖) การขอรับทุนสนับสนุนการผลิตผลงานทางวิชาการ