ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

   ปรัชญา : ทันสมัยฉับไว ใส่ใจบริการ ด้วยมาตรฐานเดียวกัน

   วิสัยทัศน์ : กองบริการการศึกษา เป็นหน่วยงานที่ให้บริการทางการศึกษาอย่างถูกต้องและประทับใจ

   พันธกิจ :
    1. ให้บริการข้อมูลข่าวสารด้านการศึกษาสำหรับบุคลากรทางการศึกษาและบุคคลทั่วไปได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้องและประทับใจ

    2. พัฒนางานและบุคลากร อันได้แก่ หน่วยงานบริหารงานทั่วไป หน่วยงานหลักสูตรและแผนการเรียน หน่วยงานทะเบียนและประมวลผล ในการให้บริการทางการศึกษาให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ