กลยุทธ์

   1. พัฒนาระบบบริหารจัดการ
   2. พัฒนาการจัดการแนะแนวการศึกษาเชิงรุกและรับตรง
   3. ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร
   4. พัฒนาการจัดการศึกษาและหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
   5. พัฒนาศักยภาพของระบบฐานข้อมูลระบบบริการการศึกษาและระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร