โครงสร้างบุคลากร

   รศ.พอพันธ์ สุทธิวัฒนะ
   รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

   

   รศ.ดร.นาคนิมิตร อรรคศรีวร
   ผู้ช่วยอธิการบดี

   

   นางสิริลักษณ์ เจริญสุข
   ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา

   

  กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป

   
   
   

   น.ส.บังอร พรมนา
   หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป

   

  น.ส.อมรรัตน์ เลขกาญจน์
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

  น.ส.กรรณิการ์ บัวหลวง
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

  น.ส.นันทิชา สรรพสุข
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

   

  นายเฉลิมวุฒิ ทองสีดา
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

   น.ส.คมพร ผาสุข
   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

   

  กลุ่มงานหลักสูตรและแผนการเรียน

   
   
   

  นายภาษิต ลิ้มประยูร
  รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานหลักสูตรและแผนการเรียน

   

   นายชัยสิทธิ์ กรมารวานิช
   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

  น.ส.นงลักษณ์ นิลวดี
  นักวิชาการศึกษา

  นางธัญพิชชา นิ่มนวล
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

  กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล

   
   
   

  นางพรทิพย์ โคตะ
  หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล

   

  นายจักรพงษ์ สิงห์เปาว์
  นักวิชาการศึกษา

   น.ส.ธาราภรณ์ มาฆะสิทธิ์
   นักวิชาการศึกษา

   น.ส.มุจรินทร์ คนคำแหง
   นักวิชาการศึกษา

  นายธีรปรัช บวชไธสง
  นักวิชาการศึกษา

  นางพรรษา อยู่ถาวร
  นักวิชาการศึกษา

   น.ส.รุจิรา สุดา
   นักวิชาการศึกษา

  ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ

   
   
   

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา รักษาพรต
  หัวหน้าศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ

   

  นายพันธุ์ศักดิ์ สุทธิสวัสดิ์
  ผู้จัดการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ

   น.ส.กรกช ชมดวง
   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

   น.ส.จรรยพร วิทยารัฐ
   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

     

  น.ส.กนกวรรณ คงสวน
  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
  โครงการหน่วยวิจัย
  และพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร
  เพื่อสุขภาพและความงาม

   นายสหรัฐ ศรีครินทร์
   เจ้าหน้าที่พัฒนาผู้ประกอบการ
   หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ