โครงสร้างบุคลากร

   รศ.พอพันธ์ สุทธิวัฒนะ
   รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

   

   ผศ.ดร.นาคนิมิตร อรรคศรีวร
   ผู้ช่วยอธิการบดี

   

   นางสิริลักษณ์ เจริญสุข
   ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา

   

  กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป

   
   
   

   น.ส.บังอร พรมนา
   หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป

   

  น.ส.อมรรัตน์ เลขกาญจน์
  กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป

  น.ส.กรรณิการ์ บัวหลวง
  กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป

  น.ส.นันทิชา สรรพสุข
  กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป

   

  นายเฉลิมวุฒิ ทองสีดา
  กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป

   น.ส.คมพร ผาสุข
   กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป

   

  กลุ่มงานหลักสูตรและแผนการเรียน

   
   
   

  นายภาษิต ลิ้มประยูร
  รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานหลักสูตรและแผนการเรียน

   

   นายชัยสิทธิ์ กรมารวานิช
   กลุ่มงานหลักสูตรและแผนการเรียน

  น.ส.นงลักษณ์ นิลวดี
  กลุ่มงานหลักสูตรและแผนการเรียน

  นางธัญพิชชา นิ่มนวล
  กลุ่มงานหลักสูตรและแผนการเรียน

  กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล

   
   
   

  นางพรทิพย์ โคตะ
  หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล

   

  นายจักรพงษ์ สิงห์เปาว์
  กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล

   น.ส.ธาราภรณ์ มาฆะสิทธิ์
   กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล

   น.ส.มุจรินทร์ คนคำแหง
   กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล

  นายธีรปรัช บวชไธสง
  กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล

  นางพรรษา อยู่ถาวร
  กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล

   น.ส.รุจิรา สุดา
   กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล

     

  น.ส.ศิริพร สร้อยศรี
  กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล

     

  ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ

   
   
   

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา รักษาพรต
  หัวหน้าศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ

   

  นายพันธุ์ศักดิ์ สุทธิสวัสดิ์
  เจ้าหน้าที่ศูนย์สหกิจศึกษา

   น.ส.กรกช ชมดวง
   เจ้าหน้าที่ศูนย์สหกิจศึกษา

   น.ส.จรรยพร วิทยารัฐ
   เจ้าหน้าที่ศูนย์สหกิจศึกษา

     

  นายกฤชคุณ ผาณิตญาณกร
  เจ้าหน้าที่ศูนย์สหกิจศึกษา