ประวัติความเป็นมา

              กองบริการการศึกษา เป็นหน่วยงานที่สังกัดสำนักงานอธิการบดี ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง การแบ่งส่วนราชการที่มีฐานะเทียบเท่ากองในมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี พ.ศ. 2548 ลงวันที่ 11 เมษายน 2548 ซึ่งสำนักงานอธิการบดี แบ่งส่วนราชการออกเป็น 4 กอง คือ กองกลาง กองนโยบายและแผนงาน กองพัฒนานักศึกษา กองบริการการศึกษา และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี (ฉบับแก้ไข) พ.ศ. 2550 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2550 ได้แบ่งส่วนราชการภายในกองบริการการศึกษา เป็น 5 หน่วยงาน ประกอบด้วย หน่วยงานบริหารงานทั่วไป หน่วยงานหลักสูตรและแผนการเรียน หน่วยงานทะเบียนและประมวลผล หน่วยงานบัณฑิตศึกษา หน่วยงานการจัดการศึกษาภายนอกมหาวิทยาลัย
              ปัจจุบันได้มีการปรับเปลี่ยนหน่วยงานภายในเหลือเพียง 3 หน่วยงาน คือ หน่วยงาน บริหารงานทั่วไป หน่วยงานหลักสูตรและแผนการเรียน หน่วยงานทะเบียนและประมวลผล เนื่องจาก หน่วยงานบัณฑิตวิทยาลัย ได้ประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2552 และมหาวิทยาลัยได้ปิดศูนย์ การจัดการเรียนการสอนนอกมหาวิทยาลัย ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2554